Bergama Çevre Filmleri Festivali

Her Geçen Gün

Suyun Değerini Unutuyoruz

Türkiye, sanılanın tersine, su zengini bir ülke değildir. Halen kişi başına düşen 1.519 m3’lük su miktarı ile “su sıkıntısı çeken” bir ülke kabul edilmektedir ve Türkiye’deki su kaynakları üzerinde, sürdürülebilir olmayan sektörel su kullanımından başlayıp su altyapılarına varıncaya kadar çeşitli sıkıntılar vardır.

Sürdürülebilir olmayan projeler

• HES ve barajlar
• Havzalar arası su transferleri
• Aşırı ve yanlış kentleşme
• Ulaşım projeleri

Tarımda su kullanımı

• Gölet projesi
• Yeraltı sularının aşırı kullanımı ve denetimsizlik
• Yanlış su kullanım yöntemleri aşırı sulama

Kirlilik

• Kömürlü Termik Santrallar
• Madencilik ve taşocakları
• Atık suların arıtılması sorunları
• Tarımsal, endüstrityel ve kenstsel kaynaklı nehir, deniz, göllerin kirliliği
• Şişe suyu kullanımı – plastik kirlilik

Diger yatırımlar ve kaynak kullanım faaliyetleri

• Doğal gaz boru hattı projeleri

Su ve güvenlik

• Sınırı aşan suyla ilgili sorunlar

Farkındalık Kazan

Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı olarak tanımlanabilen kuraklık, doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda ve yerde meydana gelebilir. Kuraklık genellikle yavaş gelişir ve sıklıkla uzun bir dönemi kapsar.

Etkileri

Kurak iklimlerin hüküm sürdüğü yerlerdeki hayvanlar ve bitkiler, nem eksikliğinden ve yüksek değişkenlikteki yağıştan dolayı olumsuz etkilenirler.

Filmler
Farkındalık Öncesi

Kuraklık tabiatın gizli tehlikesi olup genellikle herhangi bir mevsim veya bir zaman diliminde yağış miktarındaki azalmadan ya da dengesizliğinden dolayı meydana gelir. Kuraklık hesaplamalarında bir bölgedeki yağış ve evapotranspirasyon (buharlaşma ve terleme) arasındaki dengenin uzun süreli ortalaması göz önünde bulundurulur.

Farkındalık Sonrası

Ülke genelinde “kuraklık risklerine karşı bilgilendirme” kampanyaları düzenlenmelidir. Yazlık ekimler için bir ülke planlaması yapılarak, uygun ürün deseni planlamalarının yapılması ve çiftçilerin bu konuda bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Suyun verimli ve ekonomik kullanımını sağlayacak, kısıntılı sulamadan sulama randımanını yükseltecek sistem ve metotlarla ilgili projeler uygulamaya konulmalıdır.